Wózki widłowe Still

Warunki sprzedaży wózków widłowych

 1. TM Service Sp. z o.o. gwarantuje bezpłatny dojazd, serwis oraz bezpłatne usunięcie wad fizycznych, które zgłoszone zostały w okresie gwarancji. Zgłoszenie wady powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.
 2. TM Service Sp. z o.o jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych urządzenia, o ile zostały one zgłoszone terminowo i w okresie odpowiedzialności TM Service Sp. z o.o. z tytułu gwarancji.
 3. TM Service Sp. z o.o zapewnia serwis gwarancyjny z czasem reakcji 48 godzin w dni robocze, a czas usunięcia usterki nie dłuższy niż dwa tygodnie.
 4. TM Service Sp. z o.o ma prawo decydować o wymianie części uznanej za wadliwą bądź jej naprawie. Wymienione wadliwe części i zespoły stają się własnością TM Service Sp. z o.o..
 5. Z gwarancji wyłączone są:
  Czynności konserwacyjne: gwarancja nie obejmuje przeglądów okresowych, wymiany lub regeneracji zużytych i uszkodzonych części eksploatacyjnych (tj. żarówki, przewody hydrauliczne, widły, łańcuchy, sworznie i tuleje łączne, ślizgi, rolki, okładziny hamulcowe, opony, szyby, paski klinowe, i inne elementy eksploatacyjne); wszelkiego rodzaju regulacji, usuwania awarii urządzenia na wezwanie klienta, ubezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem urządzenia, regularnych i wyznaczonych przez producenta inspekcji i prac konserwacyjnych, które leżą w gestii użytkownika.
  Czynności gwarancyjne: niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii i uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, uszkodzeń wynikających lub spowodowanych korozją, osadami lub użytkowania urządzenia w niewłaściwych warunkach chemicznych i atmosferycznych; uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia (m. in. przeciążenia lub uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowy montaż lub modyfikacja zespołów urządzenia, używanie nieoryginalnych części zamiennych oraz nieużywanie zalecanych przez producenta smarów, olejów bądź paliwa.–
  Uszkodzenia wynikłe wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, np.: wskutek niewłaściwego używania, stosowania części i materiałów niedozwolonych przez producenta, oddziaływania czynników atmosferycznych i środowiska, przeciążenia, montażu obcego wyposażenia.
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają, jeżeli użytkownik:
  – eksploatuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem ( np.: jako pojazd holujący / ciągnący),
  – nie wykona w terminie choćby jednego okresowego przeglądu w serwisie TM Service Sp. z o.o
  – dokona choćby jednej naprawy poza serwisem TM Service Sp. z o.o
 7. Gwarancja nie obejmuje naprawiania szkód (w tym utraconych korzyści) pośrednio lub bezpośrednio wynikających z wad urządzenia takich jak koszty transportu, wynajmu urządzeń zastępczych itp. jak również nieosiągniętych przychodów.
 8. Firma TM Service Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie gwarancji z winy użytkownika tj. spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, celowym działaniem, wandalizmem, bądź za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku tych działań. W każdym z tych przypadków firma TM Service Sp. z o.o sporządza protokół, który zostaje niezwłocznie przekazany użytkownikowi. Protokół stanowi podstawę do odstąpienia od naprawy gwarancyjnej. Powody muszą być jasno i jednoznacznie udokumentowane. Koszty napraw w tych przypadkach zostaną rozliczone zgodnie z punktem 12 niniejszych warunków gwarancji, serwisu i użytkowania.
 9. Firma TM Service Sp. z o.o zastrzega sobie prawo wyłączności napraw gwarancyjnych, czynności serwisowych i konserwacyjnych będących warunkiem udzielonej gwarancji.
  W przypadku wystąpienia awarii sprzętu kontaktować się w następujący sposób:
  – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  – osoba kontaktowa – Mariusz Zatka tel. kom 790770557
 10. Dla wszystkich czynności odpłatnych wynikających z niniejszej umowy stawka firmy TM Service Sp. z o.o wynosi 190,00 zł netto za roboczogodzinę, koszty dojazdu od 90 zł netto, części zamienne w cenach rynkowych.
 11. Postanowienia ogólne:
  – Ustne oświadczenia przedstawicieli TM Service Sp. z o.o są wiążące tylko w przypadku ich pisemnego potwierdzenia.
  – Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków przez Użytkownika na osobę trzecią może nastąpić tylko za pisemną zgodą TM Service Sp. z o.o. TM Service Sp. z o.o jest uprawniony do przeniesienia wszystkich praw lub obowiązków z niniejszej gwarancji na osobę trzecią bez zgody Kupującego.
  – Nieważność lub bezskuteczność jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
  – Podział Ogólnych Warunków Gwarancji na artykuły i używanie tytułów ma jedynie informacyjne znaczenie i nie ma wpływu na ich wykładnie.
  – Wszelkie przewidziane w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji zawiadomienia lub oświadczenia wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
 12. Kwestie sporne:
  – Wszelkie kwestie sporne pomiędzy TM Service Sp. z o.o a Kupującym będą rozwiązywane na drodze polubownej.
  – W przypadku nierozwiązania sporu na drodze polubownej, do jego rozwiązania właściwym będzie Sąd siedziby firmy TM Service Sp. z o.o.
 13. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Gwarancji i w pełni je akceptuje.