Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z wózków widłowych

Wózki widłowe można spotkać między innymi w sklepach, magazynach, na budowach, a nawet na lotniskach i w portach. Ich zadaniem jest transport, przeładunek i składowanie wyrobów. Poprzez to, że wózki widłowe występują na prawie każdym etapie prac, konieczne jest ich odpowiednie, a przede wszystkim bezpieczne użytkowanie. Oprócz uniwersalnych zasad bezpieczeństwa, każda firma posiada swoje własne normy związane ze specyfiką branży. Jak należy użytkować wózki widłowe, by zachować optymalne bezpieczeństwo pracy?

Zasady bezpieczeństwa na wózkach widłowych

Aby bezpiecznie i trwale użytkować wózki widłowe, należy stosować się do zasad:

  • zawsze przed rozpoczęciem obsługi wózka widłowego należy na bieżąco sprawdzać jego sprawność oraz dokonywać regularnych przeglądów stanu technicznego pod kontrolą inspektora dozoru technicznego, w obecności konserwatora oraz osoby obsługującej wózek;
  • wózek widłowy może obsługiwać wyłącznie osoba formalnie do tego uprawniona i posiadająca precyzyjne wskazówki przełożonego, dotyczące powierzonych zadań z uwzględnieniem specyfiki terenu prac;
  • obsługa wózka powinna być zgodna z instrukcją eksploatacji wydaną przez producenta;
  • ewentualnych napraw mogą dokonywać jedynie serwisy i zakłady, posiadające uprawnienia do naprawy lub modernizacji, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;
  • pracownik obsługujący wózek widłowy, powinien być obowiązkowo przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  • powinno się wyznaczyć drogi, jakimi wózki mogą się poruszać, najlepiej wyodrębnić dane miejsca taśmami ostrzegawczymi lub barierkami;
  • pracownicy posiadający uprawnienia na wózki paletowe muszą parkować je w bezpiecznych i przeznaczonych do tego miejscach;
  • w trakcie jazdy po krętym torze należy zredukować prędkość, a także zachować szczególną ostrożność;
  • należy uważać nie tylko na pieszych, poruszających się swobodnie, ale także na zachowanie odpowiedniej odległości od innych wózków widłowych oraz całego wyposażenia na terenie składu, budowy lub magazynu.

 

Formalności związane z użytkowaniem wózków widłowych

Eksploatacja wózków widłowych zawsze powinna przebiegać zgodnie z nadanymi uprawnieniami, instrukcją eksploatacji producenta, przepisami dozoru technicznego, instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych oraz BHP i Ppoż.

Według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019r. uprawnienia na operatora wózka widłowego nadawane są osobom, które ukończyły 18 rok życia. Do obsługi urządzenia uprawnia ważna legitymacja UDT, którą po zdaniu egzaminu państwowego wystawia Urząd Dozoru Technicznego oraz książka operatora, wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.